รอรักเดิม

รอยเท้าบนผืนทราย
่23 December, 2019
รออยู่ตรงนี้
่23 December, 2019

รอรักเดิม