สอนเล่นกีต้าร์FINGERSTYLE

่4 March, 2021

ตารางฝึกกีต้าร์ฟิงเกอร์สไตล์

ตารางฝึกกีต้าร์ฟิงเกอร์สไตล์ (How to Practice Guitar Fingerstyle in 30 minutes) จั ด ร ะ เ บี ย บ ก า ร ซ้ อ ม ใ ห้ ดี […]
่2 January, 2020

สอนกีตาร์-High Flyer-UFO:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】

่2 January, 2020

สอนกีตาร์:ตลอดเวลา-พงสิทธิ์ คำภีร์:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】

่2 January, 2020

สอนเล่นกีต้าร์-ง่ายเกินไป-The Sun:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】